W pracy z dziećmi realizowane są programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN spójne z podstawą programową dotyczące wychowania przedszkolnego ,edukacji matematycznej i zdrowotnej, programy własne opracowane przez nauczycieli przedszkola i programy zajęć dodatkowych.

,,Klucz do uczenia się” – Program Rozwoju Poznawczego.

Realizujemy moduły:

  Gąsienice:
 • Matematyka sensoryczna 1
 • Program Literacki
 • Ty-ja-świat
 • Gry rozwijające
 • Od bazgrania do pisania
 • Ruch ekspresyjny
  Motyle:
 • Logika 1
 • Matematyka 1
 • Gry rozwijające
 • Program literacki
 • Ruch ekspresyjny

Moduły tworzą spójną całość kładą nacisk na pracę w grupie. Każdy moduł w różnych proporcjach wspomaga fundamenty wczesnego rozwoju: komunikację ,czytanie i pisanie ,rozwiązywanie problemów, wnioskowanie i arytmetykę, rozwój twórczy, wiedzę o otaczającym świecie, rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny oraz rozwój fizyczny.

 • Program ,,Przyjaciele Zippiego”.

,,Bezpieczne przedszkole” - program adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz do ich rodziców. Ma on za zadanie wspieranie w aktywnym współdziałaniu nauczyciela, rodziców i dzieci na rzecz bezpieczeństwa przedszkolaków. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni, na terenie przedszkolnym i jako uczestnik ruchu drogowego. Zadaniem nauczyciela jest pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia.

,,Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia, w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

,,Program wychowawczy” - posiada jasno określone cele: kształtowanie pozytywnej samooceny ,wyrabianie szacunku wobec siebie i innych ,rozwijanie postawy życzliwości i koleżeństwa, tolerancji wobec innych osób.

,,Program adaptacyjny” - celem programu jest pomoc w adaptacji przyszłym przedszkolakom, wdrożenie rodziców w aktywność przedszkola, wyrabianie pozytywnych relacji rodzic-nauczyciele (pozyskanie wzajemnego zaufania).

,,Akademia zdrowego przedszkolaka” - cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci wieku przedszkolnym .

,,Akademia Aguafresh” – Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej koncentrujący się na profilaktyce stomatologicznej.

,,Od przedszkolaka do pierwszaka” – Iwona Broda

,,Mali badacze”

,,W świecie kolorów”

,,Program profilaktyczny”

Od lutego 2013r. uczestniczymy w ogólnopolskim programie ,,Bezpieczne przedszkole”.