W pracy z dziećmi realizowane są programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN spójne z podstawą programową dotyczące wychowania przedszkolnego ,edukacji matematycznej i zdrowotnej, programy własne opracowane przez nauczycieli przedszkola i programy zajęć dodatkowych.

,,Klucz do uczenia się” – Program Rozwoju Poznawczego.

Realizujemy moduły:

  Gąsienice:
 • Matematyka sensoryczna 1
 • Program Literacki
 • Ty-ja-świat
 • Gry rozwijające
 • Od bazgrania do pisania
 • Ruch ekspresyjny
  Motyle:
 • Logika 1
 • Matematyka 1
 • Gry rozwijające
 • Program literacki
 • Ruch ekspresyjny

Moduły tworzą spójną całość kładą nacisk na pracę w grupie. Każdy moduł w różnych proporcjach wspomaga fundamenty wczesnego rozwoju: komunikację ,czytanie i pisanie ,rozwiązywanie problemów, wnioskowanie i arytmetykę, rozwój twórczy, wiedzę o otaczającym świecie, rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny oraz rozwój fizyczny.

 • Program ,,Przyjaciele Zippiego”.

,,Bezpieczne przedszkole” - program adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz do ich rodziców. Ma on za zadanie wspieranie w aktywnym współdziałaniu nauczyciela, rodziców i dzieci na rzecz bezpieczeństwa przedszkolaków. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni, na terenie przedszkolnym i jako uczestnik ruchu drogowego. Zadaniem nauczyciela jest pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia.

,,Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia, w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

,,Program wychowawczy” - posiada jasno określone cele: kształtowanie pozytywnej samooceny ,wyrabianie szacunku wobec siebie i innych ,rozwijanie postawy życzliwości i koleżeństwa, tolerancji wobec innych osób.

,,Program adaptacyjny” - celem programu jest pomoc w adaptacji przyszłym przedszkolakom, wdrożenie rodziców w aktywność przedszkola, wyrabianie pozytywnych relacji rodzic-nauczyciele (pozyskanie wzajemnego zaufania).

,,Akademia zdrowego przedszkolaka” - cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci wieku przedszkolnym .

,,Akademia Aguafresh” – Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej koncentrujący się na profilaktyce stomatologicznej.

,,Od przedszkolaka do pierwszaka” – Iwona Broda

,,Mali badacze”

,,W świecie kolorów”

,,Program profilaktyczny”

Od lutego 2013r. uczestniczymy w ogólnopolskim programie ,,Bezpieczne przedszkole”.

Dzieci z grupy III Przedszkola Niepublicznego „Bajka” uczestniczą w programie „Przyjaciele Zippiego”.

Program „Przyjaciele Zippiego” to program dla małych dzieci o różnych umiejętnościach. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Prowadzony jest w szkołach i przedszkolach. Składa się z 24 spotkań. Nauczyciele zostali specjalnie przeszkoleni, aby prowadzić zajęcia.

Program „Przyjaciele Zippiego” składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Wiele usłyszysz o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa. Każde opowiadanie jest zilustrowane za pomocą zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy. Cały program przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat. Doświadczenie wskazuje, że dzieciom bardzo się on podoba.

Program uczy dzieci:

 • Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć,
 • Jak słuchać uważnie,
 • Jak prosić o pomoc,
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
 • Jak mówić przepraszam,
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem,
 • Jak rozwiązywać konflikty,
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią,
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji,
 • Jak pomagać innym.

Program „Przyjaciele Zippiego” nie mówi dzieciom, co robić. Zamiast tego zachęca je do zastanawiania się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie tylko im pomagają, ale również uwzględniają innych.