Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
BAJKA
w związku z wystąpieniem COVID-19

I. Podstawa prawna
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
-Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf)
-Wytyczne Ministerstwa Zdrowia , Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS - ulotka informacyjna (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

II. Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
zasad pracy dla pracowników,
zasad organizacji opieki w placówce,
zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
zasad dezynfekcji,
zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19 .
IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Organizacja opieki w placówce
1. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzic składa stosowne oświadczenie- załącznik Nr 1
2. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.
3. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.
4. W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach Organ prowadzący może zwiększyć liczbę do 14. Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m kwadratowe na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.
5. W przypadku braku miejsc dla dzieci, o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący, po zapoznaniu się z sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa.
6. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARC-Co-2.
7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu.
9. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również zajęć i zabaw ruchowych
10. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.
11. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.
12. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.
13. Zakazuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci do odwołania.
14. W okresie pandemii dzieci nie leżakują.
15. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.

VI. Praca personelu
1. Pracownik, jeśli nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę. Po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i udaje się na swoje stanowisko pracy.
2. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki oraz w razie konieczności przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
3. Pracownicy trzymają się wyznaczonych ścieżek komunikacyjnych.
4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
5. Woźne, pomoce nauczyciela poszczególnych grup podają posiłki z zachowaniem reżimu sanitarnego

6. Nauczycielki i pozostali pracownicy wykorzystują indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem) w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości między sobą.
8. Poruszanie się pracowników pomiędzy placówkami jest zabronione.
9. Szczegółowe obowiązki pracowników określone zostały w załącznikach nr 2, nr 6 – pracownicy pedagogiczni oraz załączniku nr 3- pracownicy niepedagogiczni

VII. Posiłki
1. Posiłki przygotowywane będą w pomieszczeniach kuchennych przedszkola.
2. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków / szklanek, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i wyparzane.
3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku.
4. Podczas przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice.
5. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

VIII. Dezynfekcja
1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
2. Rodzice/opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta. Rodzice nie wchodzą na teren placówki- dzieci odbierane są przy wejściu przez pracownika przedszkola.
3. Dzieci dezynfekuję ręce przed wejściem na salę, myją ręce po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
8. Czynności dezynfekujące i porządkowe podlegają monitorowaniu załącznik nr 4
9. Dezynfekcja sprzętu odbywa się wg załącznika Nr 5

IX. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.
1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
3. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie przebywało.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
7. Dziecko nie przynosi do przedszkola nic i nic z niego nie wynosi.
X. Przebywanie osób trzecich
1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.
2. Wszystkie osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zobowiązane są do zastosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe i maseczka). Po opuszczeniu placówki należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie, które były dotykane.
Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 14 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

W dniach 12 i 13. 03.2020r. Przedszkole będzie czynne dla dzieci,

których rodzice  jeszcze nie zorganizowali opieki nad dzieckiem.

Od 16.03 do 25.03(środa) Przedszkole będzie zamknięte.

Prosimy o czytanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.

Tek kom 501 403 215

KOCHANI RODZICE!

Zachęcamy Was do włączenia się w system pracy zdalnej organizowanej dla naszych Przedszkolaków.Codziennie będziemy umieszczały na

naszym Facebooku zadania oparte o podstawę programową i program pracy przedszkola.Prosimy Was abyście w najbliższym czasie  wspierali swoje dzieci i korzystali z materiałów,które proponujemy. Postaramy się każdego dnia ,kiedy dzieci będą w domu, bez kontaktu z rówiesnikami przesyłać Wam najlepsze pomysły. Mamy nadzieję ,że nasze propozycje urozmaicą Państwu i dzieciom ten trudny dla nas wszystkich czas.

 

Dyrektor Przedszkola

Rada Pedagogiczna

 

I.Przedszkole Niepubliczne Bajka-Grupa Króliczki,Kubusie i Tygryski

II.Przedszkole Niepubliczne BAJKA Elbląg  KANGURKI I SÓWKI

KONKURS EKOLOGICZNY "EKO - ZWIERZ" Konkurs adresowany był do Rodziców i dzieci. Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie zbierania i segregacji odpadów oraz recyklingu. Zadaniem uczestników było stworzenie z dowolnego odpadu postaci „Eko - zwierza”. Komisja konkursowa oceniała prace pod względem najlepszego pomysłu, techniki wykonania, estetyki oraz różnorodności wybranych elementów do ich wykonania i w drodze głosowania wyłoniła 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. {datsopic:20448}{datsopic:20450} {datsopic:20479}